Žalm 32

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Šťastný je ten, komu byla odpušna nepravost, * jehož hřích je přikryt.
Šťastný je člověk, kterému Hospodin nepřičí vinu, * v jehož duši ne klamu.
Dokud jsem mlčel, chřadly mi kosti * v mých ustavičných nářcích.
Vždyť dnem i nocí mě tížila tvá ruka, * má síla se stravovala jak za letních veder.
Vyznal jsem se ti ze svého hříchu, * svou nepravost jsem nezatajil.
Řekl jsem: "Vyznávám se Hospodinu ze své ničemnosti", * a tys odpustil, co jsem zavinil hříchem.
Proto se bude k tobě modlit kaž zbož * v čas tísně.
Až budou dorážet přívaly vod, * k němu nedosáhnou.
Tys mé útočiště, ušetříš úzkostí, * zahrneš mě rados ze chrany.
Poučím tě a ukážu ti cestu, kudy máš kráčet, * poradím ti, budu tě mít stále na očích.
Nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu,  jejich bujnost se krotí uzdou a ohlávkou, * jinak k to nepřiběhnou.
Bezbožný hod bolestí, * milosrdenství však obklopuje toho, kdo dou v Hospodina.
Radujte se z Hospodina a těšte se, spravedliví, * jásejte všichni, kdo jste upřímho srdce.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.