Žalm 31-I (2-9)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
K tobě se utíkám, Hospodine, ať nejsem zahanben naky, * vysvoboď mě, jsi spravedlivý!
Popřej mi sluchu, * rychle zachraň!
Buď mi ochrannou skálou, * opevněnou tvr k mé chraně,
vždyť ty jsi má skála a tvrz, * pro své jméno mě povedeš a budeš řídit.
Vyprostíš mě z léčky pro nastražené, * neboť ty jsi útočiště.
Do tvých rukou svěřuji svého ducha, * Hospodine, věrný Bože, ty vysvobodíš.
Ctitele nicotných model nevidíš, * já však důvěřuji v Hospodina.
Budu se veselit a jásat nad tvým slitoním  že jsi shlédl na moji du, * že jsi mé duši pomohl v tísni,
žes mě nevydal do moci nepříteli, * ale postavils mé nohy na vol prostranství.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.