Žalm 30

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi vysvobodil, * nedopřál jsi, aby se nade mnou radovali moji nepřátelé.
Hospodine, můj Bože, * volal jsem k tobě a uzdravils mě.
Hospodine, z podsvětí jsi vyvedl mou duši, * zachovals mi život mezi těmi, kteří do hrobu klesli.
Zpívejte Hospodinu, jeho zbožní, * a vzdávejte díky jeho svamu jménu!
Vždyť jeho hněv tr chvíli, * ale jeho laskavost po ce život,
zvečera se uhos pláč, * zjitra však sot.
Řekl jsem ve své smělosti: * "Nic mnou nepohne!"
Hospodine, ve své přízni jsi mě obdařil mo a ctí; * sotva jsi skryl svou tvář, padl jsem v zmatek.
K tobě volám, Hospodine, * Pána prosím o smiloní.
Jaký bude zisk z mé krve, * když padnu do hrobu?
Bude chválit prach, * bude hlásat tvou věrnost?
Slyš, Hospodine, a smiluj se nade mnou, * pomoz mi, Hospodine!
Můj nářek jsi obtil v tanec, * rozvázals mou žínici, přesals radostí,
aby ti zpívala má duše bez ustání, * Hospodine, můj Bože, chci chválit naky!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.