Žalm 29

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Vzdejte Hospodinu, Boží synové, * vzdejte Hospodinu slávu a moc.
Vzdejte Hospodinu slávu hodnou jeho jména, * v posvátném rouchu se klaňte Hospodinu!
Hospodinův hlas nad vodami!  Vznešený Bůh zabucel hromem, * Hospodin nad spoustami vod!
Hlas Hospodinův, jak je mocný, * hlas Hospodinův, jak je velkolepý!
Hospodinův hlas me cedry, * Hospodin láme cedry libanonské.
Nutí Libanon poskakovat jako býčka, * Sirjon jak buvo mládě.
Hospodinův hlas srší plameny ohně.  Hospodinův hlas otřá pouští, * Hospodin otřá pouš Kadeš;
Hospodinův hlas vyvrací duby a lesy zbavuje ry, * v jeho chrámu však vola všichni: Sláva!
Hospodin trůnil nad potopou, * Hospodin jako král bude trůnit věčně,
Hospodin uštědří svému lidu lu, * Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.