Žalm 27-II (7-14)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám, * smiluj se nade mnou, vyslyš mě!
Mé srdce k tobě mluví, tvář hledá: * Hospodine, hledám tvou tvář.
Neskrývej svou tvář přede mnou, * v hněvu neodmítej svého služebka!
Tys má pomoc, nezavrhuj mě, * neopouštěj mě, Bože, můj spasiteli!
I kdyby mě otec s matkou opustili, * Hospodin se ujme.
Pouč mě, Hospodine, o své cestě, * veď mě po rovné stezce navzdory mým nepřátelům!
Nevydávej mě choutkám mých protivků, * vždyť povstali proti mně křiví svědci a násilím proti mně soptí.
Věřím, že uvidím blaho od Hospodina * v zemi živých!
Důvěřuj v Hospodina, buď silný, * ať se vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.