Žalm 27-I (1-6)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Hospodin je mé světlo a spása, * koho bych se bál?
Hospodin je záštita ho života, * před kým bych se třásl?
Když na mě útočí zločinci, aby hryzli lo, * moji protivníci a nepřátelé klopýta a klesají.
I když se proti mně utáboří vojsko, nevydě se srdce, * když proti mně vypukne válka, jsem pln ry.
Jedno od Hospodina žádám a po tom toužím: * abych směl přebývat v Hospodinově domě po všechny dny svého života,
abych požíval Hospodinovy hy * a patřil na jeho chrám.
Neboť v den neštěstí skryje mě ve svém stánku,  v úkrytu svého stanu schová, * na skálu zdvihne.
Nyní se zdvi hlava * proti nepřátelům, kteří obkličují,
oběti chvály mu přinesu v jeho stanu, * budu zpívat a hrát Hospodinu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.