Žalm 26

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Zjednej mi právo, Hospodine, vždyť jsem se choval bezúhonně, * spoléhal jsem na Hospodina, a proto jsem nevrávoral.
Zkoumej mě, Hospodine, a zkoušej, * vyšetřuj mé led a srdce!
Tvou dobrotu mám na zřeteli, * jednám podle tvé pravdy.
Nesedávám s falešmi lidmi * ani se nestýkám se keřky.
Společnost zlosy nevidím, * nedružím se k bezbožkům.
V nevinnosti si myji ruce * a kráčím okolo tvého oltáře, Hospodine,
abych veřejně zvěstoval chválu * a vyprávěl tvé podivuhod činy.
Hospodine, miluji dům, kde převáš, * a místo, kde síd tvá sláva.
Nezahlazuj mou duši s hříšky * ani můj život s vražedky;
na jejich rukou lpí zločin, * jejich pravice je plna úplatků.
Já se však chovám bezúhonně, * vysvoboď mě a smiluj se nade mnou!
Má noha stojí na rov cestě, * ve shromáždění budu velebit Hospodina.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.