Žalm 25-I (1-14)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
K tobě pozvedám svou duši, * Hospodine, můj Bože,
v tebe důvěřuji, kéž nejsem zahanben, * ať nade mnou nejásají moji nepřátelé.
Vždyť nikdo z těch, kdo v tebe doufají, nepadne do hanby; * do hanby padnou ti, kdo lehkováž ruší věrnost.
Ukaž mi své cesty, Hospodine, * a pouč o svých stezkách.
Veď mě ve své pravdě a mě,  neboť ty jsi Bůh, můj spasitel, * nepřestávám v tebe řovat.
Rozpomeň se, Hospodine, na své slitoní, * na své milosrdenství, kte tr věčně.
Nemysli na hříchy mého mládí, na má proviní,  pamatuj na mě ve svém milosrdenství * pro svou dobrotivost, Hospodine!
Hospodin je dobrý a dokonalý, * proto ukazuje hříškům cestu.
Pokorné vede k správmu jední, * pokorné učí své cestě.
Hospodinovo jednání je jen láska a věrnost * pro ty, kdo plní jeho smlouvu a nařízení.
Pro své jméno, Hospodine, * odpusť mi hřích, je totiž velký.
Který muž ctí Hospodina? * Učí ho o cestě, kterou si zvolit.
Takový se bude těšit z blahobytu, * jeho potomci budou vlastnit zemi.
Důvěrně se stýká Hospodin s těmi, kdo se ho bojí, * dává jim poznat svou smlouvu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.