Žalm 22-III (23-32)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Budu vyprávět svým bratřím o tvém jménu, * uprostřed shromáždění budu chválit.
"Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho,  slavte ho, všichni z Jakubova potomstva, * boj se ho, celé Izraelovo plémě!
Nezošklivil si ubožákovu bídu, nepohrdl jí,  neskryl před ním svou tvář, * vyslyšel ho, když k němu křičel."
Pro něj ho budu chválit ve velkém shromážní, * své sliby splním před mi, kdo ho ctí.
Chudí se najedí do sytosti,  kdo hledají Hospodina, budou ho chválit: * "Navěky ať žije vaše srdce!"
Rozpomenou se, k Hospodinu se ob * všechny končiny země,
před ním se sklo * všechna lidská pokolení,
protože Hospodinu leží vláda, * on sám panuje nad rody.
Jen jemu se budou kořit všichni, kdo spí v zemi, * před ním se skloní všichni, kdo sestupu v prach.
I má duše bude pro ho žít, * mé potomstvo bude mu sloužit.
Bude vyprávět o Pánu příštímu pokolení,  lidu, jenž se narodí, budou hlásat jeho spravedlnost: * "To ulal Hospodin!"
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.