Žalm 22-I (2-12)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Bože můj, Bože můj, proč jsi opustil? * Daleko jsi od mých proseb, od mého hlasiho nářku.
Bože můj, volám ve dnea neslyšíš, * v noci – a nevšímáš si mě.
Ty však trůníš ve svatyni, * chloubo Izraele!
V tebe doufali naši otcové, * doufali a zachránils je.
K tobě volali a byli vysvobozeni, * v tebe doufali a nebyli zklani.
Já však jsem červ a ne člověk, * na pohanu lidem, na potupu chátře.
Posmívají se mi všichni, kdo vidí, * šklebí rty, pokyvu hlavou:
"Spoléhal na Hospodina, ať ho vysvobodí, * ať ho zachrání, -li ho rád!"
Ano, tys mě vyvedl z matčina na * a dávals mi bezpečně spočinout na jejích ňadrech.
Na tebe jsem byl odkázán od narození, * od klína mé matky jsi ty mým Bohem.
Nevzdaluj se ode mě, neboť jsem v tísni, * buď blízko, vždyť nemám pomocka.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.