Žalm 21, 2-8.14

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Hospodine, z tvé síly se raduje král, * jak velice já nad tvou pomocí!
Splnil jsi mu, po čem v srdci toužil, * neodepřels, co jeho rty žádaly.
Neboť jsi mu vyšel vstříc s hojným požehním, * vsadil jsi mu na hlavu korunu z ryho zlata.
Žádal od tebe život: dopřáls mu * dlouhá léta na věč časy.
Veliká je sláva jeho, protožes mu pomohl, * ozdobils ho ctí a vznešeností.
Učinils ho věčným požehním, * oblažils ho rados před tvou tváří.
Neboť král dou v Hospodina, * z milosti Nejvyššího nezakosá.
Povstaň, Hospodine, ve své le, * tvou moc oslame zpěvem!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.