Žalm 2

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Proč se poha bouří, * proč národy stro mar plány?
Pozdvihují se pozemští králové  a vladaři se spolu umlouva * proti Hospodinu a jeho Pomazamu.
"Rozlámejme jejich okovy * a odhoďme jejich pouta!"
Směje se ten, který na nebesích trůní, * jsou nu k smíchu.
Potom k nim rozhorlen mluví, * je svým hněvem;
"Já jsem přece ustanovil svého krále * na Siónu, na své sva hoře!"
Vyhlásím Hospodinovo rozhodnutí,  Pán mi řekl: "Ty jsi můj syn, * jsem dnes zplodil.
Požádej mě, a dám ti v majetek rody, * do vlastnictví končiny země.
Můžeš je roztlouci železným prutem, * jako hliněnou nádobu je žeš rozbít."
Nuže, králové, pochopte! * Dejte si říci, vladaři země!
V bázni se podrobte Hospodinu, * s chvěním ho poslouchejte,
aby se nerozhněval k vaší zhoubě, * protože jeho hněv se roz rychle.
Blaze všem, * kdo se k němu uchylují!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.