Žalm 19-B (8-15)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Hospodinův zákon je dokonalý, občerstvuje duši, * Hospodinův příkaz je spolehlivý, nezkušenému moudrost.
Hospodinovy předpisy jsou správné, půso radost v srdci, * Hospodinův rozkaz je jasný, osvětluje oči.
Bázeň před Hospodinem je upřímná, tr naky, * Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé.
Dražší jsou nad zlato, nad hojnost ryho zlata, * sladší jsou nad med, nad šťávu z plástů.
I tvůj služebník si na pozor * a velmi bedlivě je zachová,
kdo však pozná kaž pochybení? * Očisť mě od chyb, jež jsou mi skryty!
Chraň svého služebníka před zpupností, * neovládne!
Pak budu bez úhony * a vyvaruji se velho hříchu.
Nechť se ti líbí slova mých úst  i smýšle ho srdce, * Hospodine, má Skálo, vykupiteli můj!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.