Žalm 18-V (36-46)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Dals mi svůj záchran štít,  tvá pravice podrala * a tvá starostlivost mě učinila mocným.
Mým krokům jsi otevřel širokou cestu, * proto nezakolísaly nohy.
Honil jsem své nepřátele a dostihl je, * nevrátil jsem se, dokud jsem je úpl nezničil.
Potřel jsem je, že se nemohli vzchopit, * padli mi pod nohy.
Opásals mě statečnos k boji, * pode mě srazils protivky,
Zahnals na útěk nepřátele * a zničil ty, kdo nevidí.
Křičeli o pomoc, ale nikdo jim nepohal, * volali k Hospodinu, ale neslyšel je.
Rozdrtil jsem je jako prach na větru, * jako bláto na ulicích jsem je rozšlapal.
Vyprostils mě, když se lid bouřil, * vládcem národů jsi ustanovil.
Slouží mně lid, kte jsem neznal, * poslouchají mě na jedi slovo.
Cizinci se ucháze o mou přízeň, * strachem jsou stiženi, v hrůze opouš své tvrze.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.