Žalm 18-III (21-30)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Odplatil mi Hospodin podle spravedlnosti, * odměnil mě podle čistoty mých rukou.
Vždyť jsem zachovával Hospodinovy cesty, * nevzdálil jsem se hříchem od svého Boha.
Neboť jsem míval na zřeteli všechny jeho příkazy, * jeho nařízením jsem se nevybal,
ale byl jsem před ním bez úhony, * uchoval jsem se bez viny.
Odplatil mi Hospodin podle spravedlnosti, * podle čistoty mých rukou, kterou vi svýma očima.
K dobrému člověku se chováš dobrotivě, * s bezúhonným zacházíš láskyplně,
s upřímným jednáš upřímně, * s vychytralým však obezřetně.
Neboť pokorný lid ty zachraňuješ, * ale ponižuješ oči zpupných.
Ano, ty Hospodine, zažehuješ mou svítilnu, * mou temnotu ozařuješ, můj Bože!
S tebou se vrhám na šiky nepřátel * a hradby ztékám se svým Bohem.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.