Žalm 18-I (2-7)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Miluji tě, Hospodine, lo, * Hospodine, má skálo, mé útočiště; zachránce můj!
Můj Bože, má skálo, na niž se ukám, * můj štíte, rohu mé spásy, ochrano má!
Budu vzývat Hospodina, jemuž leží chvála, * a od svých nepřátel budu vysvobozen.
Obklopil mě smr příboj, * přepadly mě hub přívaly,
ovinula mě osidla podsvětí, * ohrozily léčky smrti.
Ve své tísni jsem vzýval Hospodina, * k svému Bohu jsem volal o pomoc:
Ze své svaty slyšel můj hlas, * mé volání proniklo k jeho sluchu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.