Žalm 17-I (1-7)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Slyš, Hospodine, spravedlivou žádost,  všimni si ho nářku, * popřej sluchu mé modlit z bezelstných rtů!
Ty sám posuď mou spravedlnost, * tvé oči vidí, co je správné.
Jestliže zkoušíš mé srdce, zkoumáš mě v noci, tříbíš ohněm, * nenalezneš na mně nepravosti.
Má ústa se neprohřešila, jak li ma ve zvyku, * podle slov tvých rtů jsem dbal na cesty kona.
Mé kroky pevně setrvaly na tvých stezkách, * nezakolísaly nohy.
Volám k tobě, protože mě vyslyšíš, Bože, * popřej mi sluchu, slyš slovo!
Ukaž mi svou zvlášt milost * ty, který zachraňuješ před odpůrci všechny, kdo se utíka k tvé pravici.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.