Žalm 16

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě.  Pravím Hospodinu: "Ty jsi můj Pán. * Bez tebe nemám štěstí."
K svatým, kteří jsou v zemi, * jak podivuhodnou mi dal lásku!
Rozmnožu si útrapy, * kdo se drží cizích bohů;
nepřidružím svou úlitbu k jejich úlitbám krve, * přes mé rty nepřejde ani jejich jméno.
Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší, * ty mně zachováš můj úděl.
Můj podíl padl do rozkošho kraje, * mám velikou radost ze svého dictví!
Velebím Hospodina, že mi byl rádcem, * k tomu mě i za noci vy nitro.
Hospodina mám neustále na zřeteli, * nezakolísám, když je mi po pravici.
Proto se raduje mé srdce, duše plesá, * i mé tělo byd v bezpečí,
neboť nezanecháš mou duši v podsvětí, * nedopustíš, aby tvůj svatý spatřil porušení.
Ukážeš mi cestu k životu,  u tebe je hoj radost, * po tvé pravici je věč slast.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.