Žalm 149

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Zpívejte Hospodinu seň novou, * jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.
Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce, * synové Siónu ať jása nad svým králem.
Ať chválí jeho jméno tancem, * ať mu hrají na buben a na citeru,
neboť Hospodin miluje svůj rod * a pokor zdo tězstvím.
Ať svatí jása chvalozpěvem, * ať se vese na svých ložích.
Boží chválu ma v hrdlech * a dvojseč meč v rukou,
aby vykonali pomstu na pohanech, * tresty na rodech,
aby spoutali jejich krále řezy * a železnými okovy jejich velmože,
aby na nich vykonali urče soud. * Všem jeho svatým bude to ke cti.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.