Žalm 145-I (1-13a)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Budu tě oslavovat, můj Bože, králi, * budu velebit tvé jméno po všechny ky.
Každý den budu velebit * a chválit tvé jméno po všechny ky.
Veliký je Hospodin a veške chvály hodný, * jeho velikost je nevystižná.
Jedno pokolení zvěstuje drumu tvé činy * a oznamuje tvoji moc.
Mluví o nádherné slávě tvé vznešenosti, * rozmlouva o tvých divech.
Vypravují o moci tvých hrozivých skutků, * hovoří o tvé nesmírnosti.
Rozhlašují chválu tvé vel laskavosti, * jásají nad tvou spravedlností.
Milosrdný a milosti je Hospodin, * shovívavý a pl lásky.
Dobrotivý je Hospodin ke všem * a soucit má se všemi svými tvory.
Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá la * a tvoji zbož velebí!
Ať vypravují o slá tvého království, * ať mlu o tvé le,
aby poučili lidi o tvé moci, * o slávě tvé vzneše říše.
Tvé království je království všech  * a tvá vláda trvá po všechna pokolení.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.