Žalm 144, 1-10

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Veleben buď Hospodin, Skála, * on učí mé ruce bojovat, prsty polit.
On je mé milosrdenství, útočiště, * má pevnost a můj zachránce,
můj štít a můj útulek, * on mi podmaňuje rody.
Hospodine, co je člověk, že se o ho staráš, * co je smrtelník, že na ho myslíš?
Člověk se podo vánku, * jeho dny stínu, kte přechází.
Hospodine, skloň svá nebesa a sestup, * dotkni se hor a budou mat.
Sešli blesk a rozpraš nepřátele, * vystřel své šípy a poděs je!
Vztáhni svou ruku z výšin, * vytrhni mě a vysvoboď z přívalu vod a z ruky ciků,
jejich ústa mlu lež * a pravice přísa křivě.
Bože, novou seň ti zazpívám, * na harfě s desíti strunami ti zahraji;
tobě, jenž dáváš králům tězství, * který jsi vysvobodil Davida, svého služebka.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.