Žalm 141, 1-9

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Hospodine, volám k tobě, pospěš mi na pomoc, * slyš můj hlas, když k to volám.
Má modlitba ať je před tebou jako kadidlo, * mé zvednuté dlaně jako večer oběť.
Postav, Hospodine, stráž k mým ústům, * hlídku k brá mých rtů.
Neskloň srdce ke zlému, * abych se nedopouštěl zločinů,
abych s pachateli bezprá * nejídal jejich vybra jídla.
Když mě udeří spravedlivý, je to laskavost, * když mě pohaní, je to pro hlavu olej.
Neodmítne ho hlava, * avšak pod tíží jejich zloby stále se budu modlit.
U skály byla propuštěna jejich knížata, * slyšela, jak laskavá byla slova.
Jako když se oře a vláčí da, * jejich kosti byly rozmetány u jícnu podsvětí.
K tobě, Hospodine, Pane, se obrace oči, * k tobě se utíkám, nevyvej smrti!
Zachraň mě před léčkou, kterou mi nastražili, * před tenaty pachate křivd.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.