Žalm 140, 2-9. 13-14

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Vysvoboď mě, Hospodine, od zlého čloka, * chraň před silkem:
před těmi, kdo v srdci pomýšle na zlo, * každodenně podcu spory,
jako had ostří své jazyky, * zmijí jed se skrý pod jejich rty.
Nevydávej mě, Hospodine, do rukou bezbožka, * chraň před silkem:
přemýšlejí, jak by mi podrazili nohy, * zpupní skrýva pro léčku,
natahu z provazů, * na cestě stro mi strahy.
Pravím Hospodinu: Jsi můj Bůh, * slyš, Hospodine, mou úpěnlivou prosbu!
Hospodine, Pane, moc spáso, * v den boje mi kryješ hlavu.
Neplň, Hospodine, přá bezbožka, * nedej zdar jeho plánu!
Vím, že se Hospodin zastá ubožáka, * chudým zjed právo.
Ano, spravedliví budou chválit tvé jméno, * upřímní budou u tebe bydlet.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.