Žalm 138

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem, * žes vyslyšel slova mých úst.
Budu ti hrát před anly, * vrhnu se na tvář směrem k tvému svamu chrámu
a slavit budu tvé jméno * pro tvou dobrotu a tvou věrnost,
neboť nade vše jsi zvelebil * své jméno a své zaslíbení.
Když jsem volal, vyslyšels mě, * v mé duši jsi rozhojnil lu.
Budou tě oslavovat, Hospodine, všichni králo země, * až uslyší slova tvých úst.
Budou opěvovat Hospodinovy cesty: * "Věru, veliká je Hospodinova sláva!"
Jistě, vznešený je Hospodin, a přece shlíží na pokorho, * pyšného však zdaleka pozná.
Když procházím soužením, zachováváš mi život,  proti hněvu mých nepřátel napřahuješ ruku, * zachraňuje tvá pravice.
Hospodin pro mě dokončí, co začal.  Hospodine, tvá dobrota tr naky, * dílo svých rukou neopouštěj!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.