Žalm 135-I (1-12)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Chvalte jméno Hospodinovo; * chvalte, Hospodinovi služebci,
kteří sloužíte v Hospodino domě, * v nádvořích domu našeho Boha.
Chvalte Hospodina, protože dobrý je Hospodin, * opěvujte jeho jméno, protože je sladké.
Neboť Hospodin si vyvolil Jakuba, * Izraele za svůj majetek.
Vždyť já vím: vel je Hospodin * a náš Pán je nade všemi bohy.
Cokoli chce Hospodin, činí na nebi i na zemi, * v moři i ve všech hlubinách vod.
Přivádí mraky od končin země,  blesky vyvo déšť, * ze svých komor vy větry.
Pobil egyptské prvorozence, * lidi i dobytek.
Seslal divy a zázraky uprostřed tebe, Egypte, * na faraona a všechny jeho služebky.
Potřel mno rody * a zabil moc krále:
Sichona, krále amoritského, Oga, krále bašanského, * a všechny krále kananejské.
Jejich zemi dal do majetku, * do majetku Izraeli, svému lidu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.