Žalm 125

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Kdo doufají v Hospodina, jsou jako hora Sión, * která nekolísá, tr naky.
Jeruzalém obklopují hory:  tak je Hospodin kolem svého lidu * ny i naky.
Neboť nezůstane žezlo bezbož * nad údělem spravedlivých,
aby spravedli nevztáhli * své ruce po nepravosti.
Dobrým, Hospodine, popřej dobro, * i těm, kdo jsou upřím v srdci.
Ty však, kteří uhýbají na své křivé cesty,  odstraň se zločinci, Hospodine! * Pokoj buď s Izraelem!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.