Žalm 122

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Zaradoval jsem se, když mi řekli: * "Do domu Hospodinova půjdeme!"
Už sto naše nohy * v tvých branách, Jeruzame!
Jeruzalém je vystavěn jako město, * spoje v jeden celek.
Tam vystupují kmeny, kmeny Hospodinovy, * jak to zákon přikazuje Izraeli, aby chválil Hospodinovo jméno.
Tam sto soud stolce, * stolce Davidova domu.
Vyprošujte Jeruzamu pokoj: * ať jsou v bezpečí, kdo milují,
ať vládne mír v tvých hradbách, * bezpečnost v tvých pacích!
Kvůli svým bratřím a přátelům * budu říkat: Pokoj v tobě!
Kvůli domu Hospodina, našeho Boha, * budu ti přát štěstí.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.