Žalm 121

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Zvedám své oči k horám. * Odkud mi přijde pomoc?
Pomoc mi přijde od Hospodina, * který učinil nebe i zemi.
Nedopustí, aby se tvá noha zvrtla, * nebude dřímat tvůj strážce.
Ano, nebude dřímat a spát * Izraelův strážce.
Hospodin střeží, * Hospodin je tvým ochráncem po tvé pravici.
Za dne ti slunce neublíží, * ani síc v noci.
Hospodin tě bude střežit ode všeho zlého, * střežit bude tvou duši.
Hospodin bude střežit tvůj odchod i příchod * ny i naky.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.