Žalm 12

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Pomoz, Hospodine, zbožných uvá, * mezi lidmi se vytrá věrnost.
Klamou se navzájem falešmi slovy, * hovoří úlisným rtem, dvojakým srdcem.
Nechť Hospodin zničí kaž úlis ret, * jazyk, který chlubi mluví,
ty, kteří říkají: "Naše la je v jazyku, * rty máme k vlastnímu prospěchu; kdo je náš pán?"
"Pro útisk ubohých, sténání chudých  už povstanu, pra Hospodin, * spásu dám tomu, kdo po touží."
Hospodinovy výroky jsou upřím slova, * ryzí stříbro, zbavené hlíny, sedmkrát tříbené.
Ty nás, Hospodine, ochráníš * a zachováš navždy před tímto pokolením.
Kolem se toula bezbožci, * vyvyšují se nejhorší z lidí.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.