Žalm 119-Vau (41-48)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, * tvé pomoci podle tvého slibu,
abych odpověděl těm, kteří tupí, * vždyť důvěřuji v tvá slova.
Neodnímej z mých úst slovo pravdy, * neboť doufám v tvá rozhodnutí.
Tvůj zákon chci stále střežit, * naky a navždy.
Pak si budu vol kráčet, * protože hledám tvá nařízení.
O tvých přikázáních budu mluvit před králi * a nebudu se stydět.
Budu se těšit tvými předpisy, * kte miluji.
Pozvednu své ruce k tvým předpisům * a budu rozjímat o tvých příkazech.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.