Žalm 119-Tau (169-176)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Kéž k tobě přijde mé volání, Hospodine, * pouč mě podle svého slova!
Má úpěnlivá prosba k to dojde, * vysvoboď mě podle svého slibu!
Ať oplývají rty chvalozpěvem, * žes mě naučil svým příkazům.
Ať můj jazyk opěvuje tvůj rok, * neboť všechny tvé předpisy jsou spravedlivé.
Kéž mi pože tvá ruka, * vždyť jsem si vyvolil tvá nařízení.
Toužím po tvé spáse, Hospodine, * a tvůj zákon je mým pošením.
Kéž jsem živ, abych chválil, * a tvá rozhodnutí ať mi pohají!
Bloudím jako ztracená ovce, hledej svého služebka, * neboť na tvé předpisy jsem nezapomněl.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.