Žalm 119-Sin (161-168)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Knížata mě stíha bez vodu, * mé srdce však má úctu k tvým slovům.
Raduji se z tvých roků * jako ten, kdo nalezl velkou kořist.
Nenávidím nepravost a proti se mi, * miluji však tvůj kon.
Sedmkrát za den chválím, * pro tvá spravedli rozhodnutí.
Hojný pokoj těm, kdo milu tvůj kon, * nic zlého je neže potkat.
Očekávám tvou pomoc, Hospodine, * a plním tvé předpisy.
Má duše uchovává tvá přiní, * velmi je miluji.
Střežím tvá nařízení a přiní, * neboť před tebou jsou všechny cesty.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.