Žalm 119-Reš (153-160)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Pohleď na mou bídu a vysvoboď mě, * neboť jsem nezapomněl na tvůj kon.
Ujmi se pře a vykup mě, * podle svého výroku mi dej život!
Daleko je od bezbož spása, * neboť tvé příkazy nehledají.
Hojné je tvé slitování, Hospodine, * dej mi život podle svých rozhodnutí!
Mnozí mě stíha a tísní, * od tvých přikázá neustoupím.
Viděl jsem odpadlíky a zhnusili se mi, * poněvadž nedbali na tvůj rok.
Hleď, miluji tvá nařízení, Hospodine, * dej mi život podle svého milosrdenství!
Základem tvého slova je stálost, * věčná jsou všechna tvá spravedli rozhodnutí.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.