Žalm 119-Mem (97-104)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Jak miluji tvůj zákon, Hospodine! * Po celý den o něm rozmám.
Moudřejším nad mé nepřátele mě učinil tvůj předpis, * neboť naky je se mnou.
Rozumnější jsem nad všechny své učitele, * neboť rozjímám o tvých přiních.
Rozvážjší jsem nad starce, * neboť zachovávám tvá nařízení.
Zadržuji své nohy od kaž zlé cesty, * abych dbal na tvá slova.
Neuchyluji se od tvých rozhodnutí, * protože tys poučil.
Jak sladké jsou na mém patru tvé roky, * nad med jsou sladší pro ústa.
Tvými nařízemi jsem zmoudřel, * proto nenávidím kdejakou neřestnou cestu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.