Žalm 119-Daleth (25-32)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Přilnula k prachu duše, * navrať mi život podle svého slova.
Vyjevil jsem své osudy, a vyslyšels mě, * na svým příkazům!
Pouč mě o smyslu svých naříze * a budu rozjímat o tvých divech.
Duše má rmutkem slzí, * pozvedni mě podle svého slova!
Odvrať od cesty lži, * a uštědři mi svůj kon!
Vyvolil jsem si cestu pravdy, * dal jsem přednost tvým rozhodnutím.
Lnu k tvým přiním, * Hospodine, nezahanbuj mě!
Poběžím po ces tvých předpisů, * neboť mi rozšiřuješ srdce.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.