Žalm 119-Cheth (57-64)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Prohlásil jsem za svůj úděl, Hospodine, * že budu střežit tvá slova.
Hledám tvou přízeň celým srdcem, * smiluj se nade mnou podle svého slibu.
Uvažoval jsem o svých cestách * a obrátil jsem své nohy k tvým přiním.
Spěchal jsem a neprodléval * střežit tvé předpisy.
Ovinuly mě provazy bezbožků, * ale nezapomněl jsem na tvůj kon.
Uprostřed noci vstávám, abych chválil * pro tvá spravedli rozhodnutí.
Můj přítel je každý, kdo se bojí, * kdo střeží tvá nařízení.
Země je plná tvé milosti, Hospodine, * na svým příkazům.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.