Žalm 119-Alef (1-8)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Blaze těm, jejichž cesta je bezúhonná, * kteří kráčejí v záko Hospodinově.
Blaze těm, kdo dbají na jeho přiní, * hledají ho celým srdcem,
kdo neči nepravosti, * ale chodí po jeho cestách.
Tys dal svá nařízení, * aby se jich dbalo svědomitě.
Kéž jsou pev cesty, * abych zachoval tvé příkazy.
Neupadnu do hanby, * budu-li si všímat všech tvých předpisů.
Oslavím tě upřímným srdcem, * když se naučím tvým spravedlivým rozhodnutím.
Tvé příkazy chci zachovat, * jenom neopouštěj!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.