Žalm 118

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, * jeho milosrdenství tr naky.
Nechť řekne dům Izraelův: * "Jeho milosrdenství tr naky."
Nechť řekne dům Ánův: * "Jeho milosrdenství tr naky."
Nechť řeknou ti, kdo se bo Hospodina: * "Jeho milosrdenství tr naky."
V soužení jsem volal Hospodina, * Hospodin mě vyslyšel a vysvobodil.
Hospodin je se mnou, nebojím se, * co by mi mohl ulat člověk?
Hospodin je se mnou, on je můj pomocník, * a já vítězně shlížím na své nepřátele.
Lépe je utíkat se k Hospodinu * než důřovat v čloka.
Lépe je utíkat se k Hospodinu * než důřovat v mocné.
Všichni pohané obklíčili, * avšak potřel jsem je v Hospodino jménu.
Odevšad obklíčili, * avšak potřel jsem je v Hospodino jménu.
Obklíčili mě jako včely,  sežehli jak oheň trní, * avšak potřel jsem je v Hospodino jménu.
Vrazili do mě, abych padl, * avšak Hospodin mi pomohl.
Hospodin je má la a statečnost, * stal se mou spásou.
sot ze spásy * zní ve stanech spravedlivých.
Hospodinova pravice mocně zasáhla,  Hospodinova pravice pozvedla, * Hospodinova pravice moc zasáhla.
Nezemřu, ale budu žít * a vypravovat o Hospodinových činech.
Hospodin mě sice těžce ztrestal, * nevydal však smrti.
Otevřte mně brány spravedlnosti, * vejdu jimi, abych vzdal díky Hospodinu.
Toto je brána Hospodinova, * jí procháze spravedliví.
Děkuji ti, žes vyslyšel * a stal se mou spásou.
Kámen, který stavite zavrhli, * stal se kvádrem rožním.
Hospodinovým řízením se tak stalo, * je to podivuhod v našich očích.
Toto je den, který učinil Hospodin, * jásejme a radujme se z něho!
Hospodine, dej spásu, * Hospodine, popřej zdaru!
Požehnaný, kdo přichází v Hospodino jménu. * Žehnáme vám z Hospodinova domu.
Bůh je Hospodin a dopřál nám světlo. * Seřaďte průvod s hojnými ratolestmi k rohům olře!
Ty jsi můj Bůh, kuji ti; * budu tě slavit, můj Bože!
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, * jeho milosrdenství tr naky.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.