Žalm 112

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Blaze muži, který se bo Hospodina, * který má velkou zálibu v jeho přiních.
Mocné bude na zemi jeho potomstvo, * pokolení řádných lidí bude požehno.
Hojnost a bohatství budou v jeho do * a jeho štědrost potr navždy.
Září v temnotách jako světlo řádným lidem, * je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý.
Blaze muži, který se slito a půjčuje, * stará se o své věci podle práva.
Neboť navěky nezakosá, * ve věčné paměti bude spravedlivý.
Nemusí se ovat zlé zprávy, * jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina.
Jeho srdce je zmužilé, nebo se, * dokud neuzří své protivky ve zmatku.
Rozděluje, dává chudým,  jeho štědrost potr navždy, * jeho moc poroste v slávě.
Uzří to hříšník a rozzlo se,  bude skřípat zuby a zchřadne; * zajde touha bezbožků.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.