Žalm 111

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Oslavím Hospodina celým srdcem * ve sboru spravedlivých i ve shromážní.
Veliká jsou Hospodinova la, * ať o nich uvažují všichni, kteří je milují.
Velebnost a vznešenost je jeho lo * a jeho spravedlnost stá naky.
Památku ustanovil na své divy, * Hospodin je milosrdný a dobrotivý.
Dal pokrm těm, kdo se ho bojí, * neustále bude pamatovat na svou smlouvu.
Své mocné činy ukázal svému lidu, * když jim dal majetek pohanů.
Skutky jeho rukou jsou věrné a spravedlivé, * spolehlivé jsou všechny jeho příkazy,
pevné naky, navždy, * provedené v prav a právu.
Vykoupení seslal svému lidu,  sjednal naky svou smlouvu; * svaté a velebné je jméno jeho.
Počátek moudrosti je bát se Hospodina:  moudře jednají všichni, kdo tak činí; * jeho chvála stá navždy.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.