Žalm 110, 1-5.7

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Hospodin řekl mému nu:  "Seď po pravici, * dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvým nohám."
Žezlo moci ti podává Hospodin ze Siónu: * "Panuj uprostřed svých nepřátel!
Ode dne zrození je ti určeno vládnout v posvátném lesku: * zplodil jsem tě jako rosu před jitřenkou."
Hospodin přísahal a nebude toho litovat: * "Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova!"
Hospodin je po tvé pravici, * potře krále v den svého hněvu.
Cestou se napije z potoka, * proto povznese hlavu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.