Žalm 10-II (12-18)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Povstaň, Hospodine, Bože, zdvihni svou ruku, * nezapomínej na chuky!
Jak to, že bezbožník pohr Bohem * a říká si v srdci: "Nepotrestá!"?
Ty však vidíš; ty sleduješ útrapy i žal, * abys je vzal do svých rukou.
Na tebe se spo ubožák, * sirotkovi tys pomockem.
Zlom rámě bezbožho ka, * ztrestej jeho nepravost a nebude ho.
Hospodin je králem na věč časy, * vyhynuli poha z jeho země.
Přání ubohých jsi vyslyšel, Hospodine, * vzpružil jsi jim srdce, popřáls jim sluchu,
abys právo zjednal slabému a sirotku, * aby člověk, vzešlý ze země, už nenaněl strachu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.