Žalm 108

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Plné důvěry je mé srdce, Bože, plné důvěry je srdce, * budu zpívat a hrát.
Probuď se, má duše, probuď se, citero a harfo, * chci vzbudit jitřenku.
Budu tě chválit mezi národy, Hospodine, * budu tě oslavovat mezi pohany,
protože tvá milost je veli k nebi, * tvá věrnost do oblak.
Ukaž se ve své vznešenosti na nebesích, Bože, * nad celou zemí nechť je tvá sláva!
Aby se zachránili tvoji miláčkové, * pomoz svou pravi a vyslyš nás!
Bůh pravil ve své svatyni:  "S radostí rozlím Sichem * a rozměřím údo Sukkot.
Mně patří území Gilead a Manasse, * a Efraim je přilba mé hlavy, Juda žezlo.
Moab je má nádoba k umýní,  na Edom hodím svůj střevíc, * vítězně zajásám nad Filištínskem."
Kdo mě přivede k opevmu městu, * kdo mě dovede do Edomska?
Zda ne ty, Bože, kte jsi nás opustil; * a již netáhneš, Bože, s našimi vojsky?
Přispěj nám na pomoc proti nepříteli, * vždyť marná je lidská podpora.
S Bohem si povedeme udatně, * on pošlape naše nepřátele.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.