Žalm 107-I (1-16)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, * jeho milosrdenství tr naky.
Tak ať mluví vykoupe Hospodinem, * ti, které vykoupil z nepřátelské moci,
které shromáždil ze zemí, * od východu a od západu, ze severu a z jihu.
Bloudili na stepi, po pustině, * nenašli cestu k městu, kde by mohli bydlet.
Hladoli a žíznili, * život v nich chřadl.
Tu volali ve své tísni k Hospodinu, * a on je z jejich úzkos vysvobodil.
Vedl je pravou cestou, * aby došli do města, kde by mohli bydlet.
Ať chválí Hospodina za jeho milosrdenství, * za jeho divy k dobru lidí,
neboť žíznivou duši ukojil, * hladovou duši naplnil dobmi věcmi.
Seděli v hlubokých temnotách, * spoutáni železem a strastí,
neboť se vzepřeli Božím příkazům, * pohrdli úradkem nejvyššího.
Proto jim pokořil srdce útrapou, * potáceli se, ale nikdo jim nepomohl.
Tu volali ve své tísni k Hospodinu * a on je z jejich úzkos vysvobodil.
Vyvedl je z hlubokých temnot * a roztrhl jejich pouta.
Ať chválí Hospodina za jeho milosrdenství, * za jeho divy k dobru lidí,
neboť vylomil bronzo brány * a železné vory rozbil.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.