Žalm 106-I (1-18)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, * jeho milosrdenství tr naky.
Kdo vylíčí mocné Hospodinovy činy, * kdo vypoví všechnu jeho slávu?
Blaze těm, kteří dba práva, * spravedlivě jedna v kaž době.
Pamatuj na mě, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu, * ujmi se a pomoz mi,
abych se těšil ze štěstí tvých vyvolených,  abych se radoval z radosti tvého lidu, * abych se chlubil spolu s tvým dictvím.
Hřešili jsme jako naši otcové, * páchali jsme nepravost, jednali bezbožně.
Naši otco v Egyp * nechápali tvé divy,
neměli na paměti množství tvých dobrodiní, * ale vzepřeli se proti Nejvyššímu u Ruho moře,
Přece však je zachránil pro své jméno, * aby uzal svou moc.
Pohrozil Rudému moři, a vyschlo, * vedl je mezi vlnami jako po pev zemi.
Zachránil je z moci toho, jenž je neviděl, * vyprostil je z moci nepřítele.
Vody zatopily jejich protivky, * nezůstal z nich ani jeden.
Tu uvěřili jeho slovům * a zpívali mu seň chvály.
Brzy však zapomněli na jeho skutky, * nevyčkali jeho rozhodnutí.
Dali se strhnout žádostivos na poušti, * pokoušeli Boha na pustině.
Splnil jim jejich žádost, * ale poslal na ně i nakažlivou nemoc.
V táboře záviděli Mojžíšovi * a Árónovi, zasvěcenému Hospodinu.
Otevřela se země a pohltila Datana, * zavřela se nad Abiramovou tlupou.
V jejich tlu vzplanul oheň, * plamen spálil bezbožky.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.