Žalm 105-II (12-22)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
I když jich bylo počtem lo, * nemnoho, a byli v zemi přistěhovalci,
putovali od roda k národu, * z jednoho království k jimu kmeni,
nedopustil, aby je kdo utlačoval * a kvůli nim trestal krále:
"Nedotýkejte se mých pomazaných, * neubližujte mým prorokům!"
Přivolal na zemi hlad, * zbavil je chleba.
Poslal před nimi muže, * Josef byl prodán za otroka.
Sevřeli pouty jeho nohy, * do želez jeho hrdlo,
dokud se nesplnil jeho rok, * Hospodinovo slovo jej ořilo.
Král poslal, a osvobodil ho, * vládce náro ho propustil.
Ustanovil ho pánem svého domu * a vládcem veškerého svého majetku,
aby vychovával knížata, jak uzná za vhodné, * a jeho rádce učil moudrosti.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.