Žalm 105-I (1-11)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Oslavujte Hospodina, vzývejte jeho jméno, * hlásejte mezi národy jeho la.
Zpívejte mu, hrejte mu, * vypravujte o všech jeho divech!
honoste se jeho svatým jménem, * ze srdce ať se radují, kdo hleda Hospodina!
Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, * stále hledejte jeho tvář!
Pamatujte na divy, kte učinil, * na jeho zázraky a rozsudky jeho úst,
potomstvo Abraháma, jeho služebka, * synové Jakuba, jeho vyvoleho!
Hospodin sám je náš Bůh, * po celé zemi platí jeho rozhodnutí.
Pamatuje věčně na svoji smlouvu, * na slib, který ustanovil pro tisíc pokolení,
na smlouvu, kterou sjednal s Abramem, * na svou přísahu Ikovi.
Jako závazek to stanovil Jakubovi, * Izraelovi jako věčnou smlouvu.
Řekl: "Tobě dám kananejskou zemi * v dědič úděl."
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.