Žalm 104-III (24-35)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Jak četná jsou tvá díla, Hospodine!  Všechno jsi moudře učinil, * země je pl tvého tvorstva.
Zde moře mohutné a široširé,  v něm nespočet hemže * živočichů drobných i velkých.
Po něm plu lodi * i leviatan, jehož jsi stvořil, aby si v něm hrál.
Všichni čeka od tebe, * že jim dáš obživu v pra čas.
Ty jim dáváš, a oni sbírají, * otvíráš ruku, a sytí se dobmi dary.
Děsí se, když skryješ svou tvář,  hynou, když vezmeš jim život, * a vracejí se do svého prachu.
Když sešleš svého ducha, jsou stvořeni, * a obnovuješ tvář země.
Nechť věčně trvá Hospodinova sláva, * ať se Hospodin těší ze svého la!
Když pohlédne na zemi, chvěje se, * když se dotkne hor, mají.
Chci zpívat Hospodinu, pokud žiji, * opěvovat chci svého Boha, dokud budu.
Kéž se mu seň; * má radost bude v Hospodinu.
Kéž na zemi vyhynou hříšníci,  bezbož nejsou! * Veleb, duše má, Hospodina!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.