Žalm 102-II (13-23)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Ty však, Hospodine, trváš na ky * a tvé jméno po všechna pokolení.
Povstaň a smiluj se nad Siónem, * neboť je čas, aby ses nad ním slitoval, ano, přišel ten čas.
Vždyť tvoji služebníci milu jeho kameny, * litu jeho rozvalin:
Pohané budou ctít jméno tvé, Hospodine, * a všichni králové ze tvou slávu,
až Hospodin znovu zbuduje Sión, * až se obje ve své slávě.
Skloní se k modlit opušných * a nepohrdne jejich prosbou.
Kéž je to zapsáno pro příš pokolení, * aby budoucí národ chválil Hospodina.
Neboť Hospodin shlédl ze své vzneše svatyně, * popatřil z nebe na zem,
aby slyšel řek zajatců, * aby vysvobodil odsouze k smrti,
aby hlásali na Siónu Hospodinovo jméno * a jeho chválu v Jeruzamě,
když se spolu sejdou rody * a království, aby sloužily Hospodinu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.