Žalm 102-I (2-12)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Hospodine, slyš modlitbu mou * a volání mé ať pronikne k tobě!
Neskrývej tvář svou přede mnou * v den, kdy je mi úzko.
Nakloň ke mně svůj sluch: * když volám, rychle vyslyš!
Neboť mé dny jako dým se rozplýva * a mé kosti planou žárem.
Mé srdce usychá spále jako tráva, * zaponám jíst svůj chléb.
Od saho nářku * jsem jen kost a že.
Podobám se pelinu na poušti, * jsem jako sova v zříceninách.
Nemohu spát a sténám * jak opuště ptáče na střeše.
Stále mě tupí moji nepřátelé, * proti mně zuří a proklína mým jménem.
Vždyť popel jím jako chléb * a nápoj sím s pláčem
pro tvůj hněv a tvé rozhorlení, * neboť jsi mě pozvedl, ale pak odhodil.
Mé dny jsou jak dlouží se stín * a já vadnu jako tráva.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.